Lab of Advanced Signal Analysis and Processing (ASAP) in Dalian University of Technology


Vision:

–Developing advanced signal analysis and processing algorithms

–Providing efficient and effective computing toolboxes for cognitive neuroscience research and clinical application using brain imaging methods


Head of Lab:

Prof. CONG Fengyu

Members in Dalian University of Technology:

Postdoctors: HuanJie Li, Qing Zhang, Chi Zhang

Ph.D. students: Deqing Wang, Reza Mahini, Shang Shang, Xiulin Wang

Master students: Tiantian Yang, Guanghui Zhang, Guoqiang Hu, Xiaoyu Wang, Xiaoshuang Wang, HuaShuai Xu

Members in University of Jyvaskyla:

Ph.D. students: Yongjie Zhu, Jia Liu, Rui Yan

Scholars

Recently Visited

Similar Subject

Same institution

Similar Interests