Selected Journal Publications

Nature Nanotechnology (2019 Impact factor=33.407)

Nature Communications (2019 Impact factor=11.878)

Science Advances (2017 Impact factor=12.804)

Advanced Materials (2019 Impact factor=25.809)

Nano Letters (2019 Impact factor=12.279)

ACS Nano (2019 Impact factor=13.903)

Advanced Functional Materials (2019 Impact factor=15.621)

Nano Energy (2019 Impact factor=15.548)

Advanced Science (2019 Impact factor=15.804)

Small (2019 Impact factor=10.856)

ACS Applied Materials & Interfaces (2019 Impact factor=8.456)

Nano Research (2019 Impact factor=8.515)

Nanoscale (2019 Impact factor=6.97)

Optics Letters (2019 Impact factor=3.866)

IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (2019 Impact factor=4.681)

Applied Physics Letters (2019 Impact factor=3.521)

Optics Express (2019 Impact factor=3.561)

IEEE Transactions on Electron Devices (2019 Impact factor=2.704)

Infrared Physics & Technology (2019 Impact factor=2.313)


2019

71. Xudong Wang, Hong Shen, Yan Chen, Guangjian Wu, Peng Wang, Hui Xia, Tie Lin, Peng Zhou, Weida Hu,* Xiangjian Meng, Junhao Chu, and Jianlu Wang*, Multimechanism Synergistic Photodetectors with Ultrabroad Spectrum Response from 375 nm to 10 µm. Advanced Science, 1901050  (2019).

70. Invited Review: Mingsheng Long, Peng Wang, Hehai Fang, Weida Hu*, Progress, challenges, and opportunities for 2D materials based photodetectors, Advanced Functional Materials, 29 (19), 1803807 (2019). ESI Hot Paper and ESI Highly Cited Paper

69. Anyuan Gao, Jiawei Lai, Yaojia Wang, Zhen Zhu, Junwen Zeng, Geliang Yu, Naizhou Wang, Wenchao Chen, Tianjun Cao, Weida Hu, Dong Sun, Xianhui Chen, Feng Miao, Yi Shi & Xiaomu Wang, Observation of ballistic avalanche phenomena in nanoscale vertical InSe/BP heterostructures, Nature Nanotechnology, 14, 217-222 (2019).

68. Feng Wu, Hui Xia, Haiding Sun, Junwei Zhang, Fan Gong, Zhen Wang, Long Chen, Peng Wang, Mingsheng Long, Xing Wu, Jianlu Wang*, Wencai Ren, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Weida Hu*, AsP/InSe Van der Waals Tunneling Heterojunctions with Ultrahigh Reverse Rectification Ratio and High Photosensitivity, Advanced Functional Materials, 29 (12), 1900314 (2019).

67. Mingsheng Long, Yang Wang, Peng Wang, Xiaohao Zhou, Hui Xia, Chen Luo, Shenyang Huang, Guowei Zhang, Hugen Yan, Zhiyong Fan, Xing Wu*, Xiaoshuang Chen*, Wei Lu, Weida Hu*, Palladium Diselenide Long-Wavelength Infrared Photodetector with High Sensitivity and Stability, ACS Nano, 13 (2), 2511-2519 (2019). Highlighted by X-MOL

66. Yicheng Tang, Zhen Wang, Peng Wang*, Feng Wu, Yueming Wang, Yunfeng Chen, Hailu Wang, Meng Peng, Chongxin Shan, Zhihong Zhu*, Shiqiao Qin, Weida Hu*, WSe2 Photovoltaic Device Based on Intramolecular p–n Junction, Small, 14 (48), 1803158 (2019).

65. Yang Wang, Peng Wang*, Yuankun Zhu, Jinrao Gao, Fan Gong, Qing Li, Runzhang Xie, Feng Wu, Ding Wang, Junhe Yang, Zhiyong Fan, Xianying Wang*, Weida Hu*, High performance charge-transfer induced homojunction photodetector based on ultrathin ZnO nanosheet, Applied Physics Letters, 114 (1), 011103 (2019).

2018

64. Wenjin Luo, Qianchun Weng, Mingsheng Long, Peng Wang, Fan Gong, Hehai Fang, Man Luo, Wenjuan Wang, Zhen Wang, Dingshan Zheng, Weida Hu*, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu*, Room-temperature single-photon detector based on single nanowire, Nano Letters, 18 (9), 5439-5445 (2018).Highlighted by CAS

63. Ziqi Zhou, Mingsheng Long, Longfei Pan, Xiaoting Wang, Mianzeng Zhong, Mark Blei, Jianlu Wang, Jingzhi Fang, Sefaattin Tongay*, Weida Hu*, Jingbo Li, Zhongming Wei*, Perpendicular Optical Reversal of the Linear Dichroism and Polarized Photodetection in 2D GeAs, ACS Nano, 12 (12), 12416–12423 (2018).

62. Dingshan Zheng, Hehai Fang, Mingsheng Long*, Feng Wu, Peng Wang, Fan Gong, Xing Wu, Johnny CHo, Lei Liao*, Weida Hu*, High-Performance Near-InfraredPhotodetectors Based on p-type SnX (X= S, Se) Nanowires Grown via ChemicalVapor Deposition, ACS Nano, 12 (7), 7239-7245 (2018).

61. Invited Paper: Yicheng Tang, Hehai Fang, Mingsheng Long, Gang Chen, Zhe Zheng, Jin Zhang, Wenjia Zhou, Zhijun Ning, Zhihong Zhu, Yin Feng, Shiqiao Qin, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Weida Hu*, Significant Enhancement of Single-Walled Carbon Nanotube Based Infrared Photodetector Using PbS Quantum Dots, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 24 (6), 3801608 (2018).

60. Qing Li, Jiale He, Weida Hu*, Lu Chen, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Influencing Sources for Dark Current Transport and Avalanche Mechanisms in Planar and Mesa HgCdTe pin Electron-Avalanche Photodiodes, IEEE Transactions on Electron Devices, 65 (2), 572-576 (2018)

59. Yan Chen, Xudong Wang, Guangjian Wu, Zhen Wang, Hehai Fang, Tie Lin*, Shuo Sun, Hong Shen, Weida Hu*, Jianlu Wang*, Jinglan Sun, Xiangjian Meng, Junhao Chu, High-Performance Photovoltaic Detector Based on MoTe2/MoS2 Van der Waals Heterostructure, Small, 14 (9), 1703293 (2018).

58. Peng Wang, Yang Wang, Lei Ye, Mingzai Wu*, Runzhang Xie, Xudong Wang, Xiaoshuang Chen, Zhiyong Fan, Jianlu Wang*, Weida Hu*, Ferroelectric Localized Field–Enhanced ZnO Nanosheet Ultraviolet Photodetector with High Sensitivity and Low Dark Current, Small, 14 (22), 1800492 (2018).

57. Yicheng Tang, Feng Wu, Fansheng Chen*, Yi Zhou*, Peng Wang, Mingsheng Long, Wenjia Zhou, Zhijun Ning, Jiawei He, Fan Gong, Zhihong Zhu*, Shiqiao Qin, Weida Hu*, A Colloidal‐Quantum‐Dot Infrared Photodiode with High Photoconductive Gain, Small, 14 (48), 1803158 (2018).

2017

56. Tiefeng Yang, Biyuan Zheng, Zhen Wang, Tao Xu, ChenPan, Juan Zou, Xuehong Zhang, Zhaoyang Qi, Hongjun Liu, Yexin Feng, Weida Hu*, Feng Miao, Litao Sun, Xiangfeng Duan, and Anlian Pan*, Van der Waals epitaxial growth and optoelectronics of large scale WSe2/SnS2 verticalbilayer p-n junctions, Nature Communications, 8, 1906 (2017). Open Access

55. Mingsheng Long, Anyuan Gao, Peng Wang, Hui Xia, Claudia Ott, Chen Pan, Yajun Fu, Erfu Liu, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Tom Nilges, Jianbin Xu, Xiaomu Wang*, Weida Hu*, Feng Miao*, Room-temperature high detectivity mid-infrared photodetectors based on black arsenic phosphorus, Science Advances, 3 (6), e1700589 (2017). Open Access

54. Peng Wang, Shanshan Liu, Wenjin Luo, Hehai Fang, Fan Gong, Nan Guo, Zhi-Gang Chen, Jin Zou, Yan Huang, Xiaohao Zhou, Jianlu Wang, Xiaoshuang Chen*, Wei Lu, Faxian Xiu*, and Weida Hu*, Arrayed van der Waals Broadband detectors for Dual band detection, Advanced Materials, 29 (16), 1604439 (2017). Highlighted by MaterialsViewsChina ESI Highly Cited Paper

53. SichaoDu, Wei Lu, Ayaz Ali Hakro, Pei Zhao, Khurram Shehzad, Hongwei Guo, LinglingMa, Xuemei Liu, Xiaodong Pi, Peng Wang, Hehai Fang, Zhen Xu, Chao Gao, YapingDan, Pingheng Tan, Hongtao Wang, Cheng-Te Lin, Jianyi Yang, Shurong Dong, hiyuan Cheng, Erping Li, Wenyan Yin, Jikui Luo, Bin Yu, Tawfique Hasan, Yang Xu,* Weida Hu,* and Xiangfeng Duan, Broadband Fluorographene Photodetector, Advanced Materials, 29 (22), 1700463 (2017).

52. Zhenyi Ni, Lingling Ma, Sichao Du, Yang Xu*, Meng Yuan, Hehai Fang, Zhen Wang, Mingsheng Xu, Dongsheng Li, Jianyi Yang, Weida Hu*, Xiaodong Pi*, and Deren Yang*, Plasmonic Silicon Quantum Dots Enabled High-Sensitivity Ultra-Broadband Photodetection of Graphene-Based Hybrid Phototransistors, ACS Nano, 11 (10), 9854–9862 (2017).

51.Yantao Li, Weida Hu*, Zhenhua Ye, Yiyu Chen, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, A direct mapping and characterization of dry etch damage induced PN junction for long wavelength HgCdTe infrared detector arrays, Optics Letters, 42 (7), 1325-1328 (2017).

50. Invited Review: Hehai Fang and Weida Hu*, Photogating in Low Dimensional Photodetectors, Advanced Science, 4 (12), 1700323 (2017). Open Access ESI Hot Paper and ESI Highly Cited Paper

49. Invited Review: JianluWang, Hehai Fang, Xudong Wang, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, and Weida Hu*, Recent Progress on Localized Field Enhanced Two-dimensional Material Photodetectors from Ultraviolet, Visible to Infrared, Small, 13, 1700894 (2017). Open Access

48. Lei Ye, Peng Wang, Wenjin Luo, Fan Gong, Lei Liao, Tiande Liu, Lei Tong, Jianfeng Zang, Jianbin Xu*, and Weida Hu*, Highly polarization sensitive infrared photodetector based on black phosphorus-on-WSe2 photogate vertical heterostructure, Nano Energy, 37, 53-60 (2017)

47. Nan Guo, Fan Gong, Junku Liu, Yi Jia, Shaofan Zhao, Lei Liao, Meng Su, Zhiyong Fan, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lin Xiao*, and Weida Hu*, Hybrid WSe2–In2O3 Phototransistor with Ultrahigh Detectivity by Efficient Suppression of Dark Currents, ACS Applied Materials & Interfaces, 9 (39), 34489–34496 (2017).

46. Yan Chen, Xudong Wang, Peng Wang, Hai Huang, Guangjian Wu, Bobo Tian, Zhenchen Hong, Yutao Wang, Shuo Sun, Hong Shen, Jianlu Wang*, Weida Hu*, Jinglan Sun, Xiangjian Meng*, and Junhao Chu, Optoelectronic properties of few-layer MoS2 FET gated by ferroelectric relaxor polymer, ACS Applied Materials & Interfaces, 8 (47), 32083–32088 (2017).

2016

45. Hehai Fang, Weida Hu*, Peng Wang, Nan Guo, Wenjin Luo, Dingshan Zheng, Fan Gong, Man Luo, Hongzheng Tian, Xutao Zhang, Chen Luo, Xing Wu, Pingping Chen, Lei Liao, Anlian Pan, Xiaoshuang Chen*, and Wei Lu, Visible light-assisted high-performance mid-infrared photodetectors based on single InAs nanowire, Nano Letter, 16 (10), 6416–6424 (2016). Highlighted by CAS

44. Enze Zhang, PengWang, Zhe Li, Haifeng Wang, Chaoyu Song, Ce Huang, Zhi-Gang Chen, Lei Yang, KaitaiZhang, Shiheng Lu, Weiyi Wang, Shanshan Liu, Hehai Fang, Xiaohao Zhou, HugenYan, Jin Zou, Xiangang Wan, Peng Zhou*, Weida Hu*, and Faxian Xiu*, Tunable Ambipolar Polarization Sensitive Photodetectors Based on High Anisotropy ReSe2 Nanosheets, ACS Nano, 10 (8), 8067–8077 (2016).

43. Fan Gong, Wenjin Luo, Jianlu Wang, PengWang, Hehai Fang, Dingshan Zheng, Nan Guo, Jinli Wang, Man Luo, Johnny C. Ho, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lei Liao*, and Weida Hu*, High-Sensitivity Floating-gate Phototransistors Based on WS2 and MoS2, Advanced Functional Materials, 26 (33), 6084–6090 (2016). Highlighted by MaterialsViewsChina

42. Dingshan Zheng, Hehai Fang, Peng Wang, WenjinLuo, Fan Gong, Johnny C. Ho, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Lei Liao*, Jianlu Wang*,and Weida Hu*, High-Performance Ferroelectric Polymer Side-Gated CdS Nanowire Ultraviolet Photodetectors, Advanced Functional Materials, 26 (42), 7690–7696 (2016).

41. Dingshan Zheng, Jianlu Wang, Weida Hu*, Lei Liao*, Hehai Fang, Nan Guo, Peng Wang, FanGong, Xudong Wang, Zhiyong Fan, Xing Wu, Xiangjian Meng, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, When nanowire meet ultra-high ferroelectric field – high performance full-depleted nanowire photodetectors, Nano Letters, 16 (4), 2548–2555 (2016). Highlighted by Nanowerk  ESI Highly Cited Paper

40. Mingsheng Long, Erfu Liu, Peng Wang,  Anyuan Gao, Hui Xia, Wei Luo, Baigeng Wang, Junwen Zeng, Yajun Fu, Kang Xu, Wei Zhou, Yangyang Lv, Shuhua Yao, Minghui Lu, Yanfeng Chen, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Yi Shi, Weida Hu*, Feng Miao* and Dingyu Xing, Broadband Photovoltaic Detectors based on an Atomically Thin Heterostructure, Nano Letters, 16 (4), 2254–2259 (2016). Highlighted by X-MOL  ESI Highly Cited Paper

39. Weicheng Qiu, Weida Hu*, Chun Lin, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, Surface Leakage Current in 12.5μm Long-wavelength HgCdTe Infrared Photodiode Arrays, Optics Letters, 41 (4), 828-831 (2016).

38. Zhengfeng Zhu, Yousheng Zou, Weida Hu, Yuebin Li, Yu Gu, Bingqiang Cao, Nan Guo, LinWang, Jizhong Song, Shengli Zhang, Haoshuang Gu, and Haibo Zeng*, Near-Infrared Plasmonic 2D Semimetals for Applications in Communication and Biology, Advanced Functional Materials, 26 (11), 1793-1802 (2016).

37. Erfu Liu, Mingsheng Long, Junwen Zeng, Wei Luo,Yaojia Wang, Yiming Pan, Wei Zhou, Baigeng Wang*, Weida Hu, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin,Yi Shi, K. Watanabe, T. Taniguchi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, FengMiao*, Dingyu Xing, Ultra-high responsivity phototransistors based on few-layer ReS2 for weak signal detection, Advanced Functional Materials, 26 (12), 1938-1944 (2016).

36. Xiaolong Liu, Xiaoguang Luo, Haiyan Nan, Hui Guo, Peng Wang, LinglongZhang, Minmin Zhou, Ziyi Yang, Yi Shi*, Weida Hu, Zhenhua Ni, Teng Qiu*, ZongfuYu, Jian-Bin Xu, and Xinran Wang*, Epitaxial Ultrathin Organic Crystals on Graphene for High-Efficiency Phototransistors, Advanced Materials, 28, 5200–5205 (2016).

35. Longfei Lv, Yibing Xu, Hehai Fang, Wenjin Luo, Fangjie Xu, Limin Liu, Biwei Wang, Xianfeng Zhang, Dong Yang,* Weida Hu*, and AngangDong*, Generalized colloidal synthesis of high-quality, two-dimensional cesiumlead halide perovskite nanosheets and their applications in photodetectors, Nanoscale, 8, 13589-13596 (2016). Thisarticle is part of themed collection: 2016 Nanoscale HOT Article Collection  ESI Highly Cited Paper

34. Nan Guo, Weida Hu*, Tao Jiang, Fan Gong,Wenjin Luo, WeichengQiu, PengWang, LuLiu, ShiweiWu, LeiLiao, XiaoshuangChen, and Wei Lu, High quality infrared imaging with graphene photodetectors at room temperature, Nanoscale, 2016, 8(35): 16065-16072.

2015

33. Xudong Wang, Peng Wang, Jianlu Wang*, Weida Hu*, Xiaohao Zhou, Nan Guo, Hai Huang, Shuo Sun, Hong Shen, Tie Lin, Minghua Tang, Lei Liao, Anquan Jiang, Jinglan Sun, Xiangjian Meng, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Junhao Chu, Ultrasensitive and broadband MoS2 photodetector driven by ferroelectrics (pdf), Advanced Materials, 27 (42), 6575–6581 (2015). Supporting Information (pdf) Highlighted by MaterialsViewsChina, ESI Hot Paper and ESI Highly Cited Paper

32. Xiang Yuan, Lei Tang, Shanshan Liu, Peng Wang, Zhi-Gang Chen, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Yichao Zou, Cong Liu, Nan Guo, Jin Zou, Peng Zhou*, Weida Hu*, and Faxian Xiu*, Arrayed van der Waals Vertical Heterostructures based on 2D GaSe Grown by Molecular Beam Epitaxy (pdf), Nano Letters, 15 (5), 3571–3577 (2015).

31. Shanshan Liu, Xiang Yuan, Peng Wang, Zhi-Gang Chen, Lei Tang, Enze Zhang, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cong Liu, Chen Chen, Jin Zou, Weida Hu*, and Faxian Xiu*, Controllable Growth of Vertical Heterostructure GaTexSe1-x/Si by Molecular Beam Epitaxy (pdf), ACS Nano, 9 (8), 8592–8598 (2015).

30. Enze Zhang, Yibo Jin, Xiang Yuan, Weiyi Wang, Cheng Zhang, Lei Tang, Shanshan Liu, Peng Zhou*, Weida Hu*, and Faxian Xiu*, ReS2-based field-effect transistors and photodetectors, Advanced Functional Materials, 25, 4076–4082 (2015). ESI Highly Cited Paper

29. Jinshui Miao, Weida Hu*, Youliang Jing, Wenjin Luo, Lei Liao,* Anlian Pan, Shiwei Wu, Jingxin Cheng, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, Surface Plasmon-Enhanced Photodetection in Few-Layer MoS2 Phototransistors with Au Nanostructure Arrays (pdf), Small, 11, 2392–2398 (2015). (Inside Front Cover) Supporting Information (pdf) Highlighted by MaterialsViewsChina, ESI Highly Cited Paper

28. Jinshui. Miao, Weida Hu*, Nan Guo, Zhenyu Lu, Xingqiang Liu, Lei Liao*, Pingping Chen, Tian Jiang, Shiwei Wu, Johnny. C. Ho, Lin Wang, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu. High-Responsivity Graphene/InAs Nanowire Heterojunction Near-Infrared Photodetectors with Distinct Photocurrent On/Off Ratio (pdf), Small,11, 936-942 (2015). (InsideFront Cover) Supporting Information (pdf), ESI Highly Cited Paper

27. Xiang Yuan, Lei Tang, Peng Wang, Zhigang Chen, Xiaofeng Su, Cheng Zhang, Yanwen Liu, Weiyi Wang, Cong Liu, Fansheng Che, Jin Zou, Peng Zhou, Weida Hu*, Faxian Xiu*, Wafer-scale arrayed p-n junctions based on few-layer epitaxial GaTe (pdf), Nano Research, 8 (10), 3332-3341 (2015).

26. Wei-Cheng Qiu, Wei-Da Hu*, Lu Chen, Chun Lin, Xiang-Ai Cheng, Xiao-Shuang Chen, and Wei Lu, Dark Current Transport and Avalanche Mechanism in HgCdTe Electron-Avalanche Photodiodes (pdf), IEEE Transactions on Electron Devices, 62, 1926-1931 (2015). ESI Highly Cited Paper

25. Qing Zhang, Jiansheng Jie*, Senlin Diao, Zhibin Shao, Qiao Zhang, Liu Wang, Wei Deng, Weida Hu, Hui Xia, Xiaodong Yuan, and Shuit-Tong Lee*, Solution-Processed Graphene Quantum Dot Deep-UV Photodetectors (pdf), ACS Nano, 9, 1561-1570 (2015). ESI Highly Cited Paper

2014

24. N. Guo, W. D. Hu*, L. Liao*, S. P. Yip, J. C. Ho, J. S. Miao, Z. Zhang, J. Zou, T. Jiang, S. W. Wu, X. S. Chen, W. Lu*. Anomalous and highly-efficient InAs nanowire phototransistors based on majority carrier transport at room temperature (pdf), Advanced Materials, 48, 8203-8209 (2014). (Back Cover)  Supporting Information (pdf) Reported by Nanowerk.com

23. Xingqiang Liu, Xi Liu, Jingli Wang, Chonglan Liao, Xiangheng Xiao, Shishang Guo, Changzhong Jiang, Zhiyong Fan, Ti Wang, Xiaoshuang Chen, Wei Lu, Weida Hu*, and Lei Liao*, Transparent, High-Performance InGaZnO/Aligned-SnO2 Nanowires Composite Thin-Film Transistors and Their Application in Photodetectors (pdf), Advanced Materials, 26, 7399–7404 (2014). Supporting Information (pdf)

22. Jinshui Miao, Weida Hu*, Nan Guo, Zhenyu Lu, Xuming Zou, Lei Liao*, Suixing Shi, Pingping Chen, Zhiyong Fan, Johnny C. Ho, Tian-Xin Li, Xiao Shuang Chen*, and Wei Lu, Single InAs Nanowire Room-Temperature Near-Infrared Photodetectors (pdf), ACS Nano, 8, 3628-3635 (2014). Supporting Information (pdf) ESI Highly Cited Paper

21. Weicheng Qiu, Weida Hu*, Tie Lin, Xiang’ai Cheng, Rui Wang, Fei Yin, Bo Zhang, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, Temperature-sensitive junction transformations for mid-wavelength HgCdTe photovoltaic infrared detector arrays by laser beam induced current microscope, Applied Physics Letters, 105, 191106 (2014).

20. Weida Hu*, Zhenhua Ye, Lei Liao, Honglei Chen, Lu Chen, Ruijun Ding, Li He, Xiaoshuang Chen, and Wei Lu, A 128×128 long-wavelength/mid-wavelength two-color HgCdTe infrared focal plane array detector with ultra-low spectral crosstalk (pdf), Optics Letters, 39, 5130-5133 (2014).

19. X. Liu, L. Jiang, X. Zou, X. Xiao, S. Guo, C. Jiang, X. Liu, Z. Fan, W. D. Hu, X. Chen, W. Lu, W. Hu, L. Liao, Scalable Integration of Indium Zinc Oxide/Photosensitive Nanowires Composite Thin Film Transistors for Transparent Multicolor Photodetectors Array on Glass (pdf), Advanced Materials, 26, 2919-2924 (2014).

18. Meng-Dong He, Kai-Jun Wang, Lei Wang, Jian-Bo Li, Jian-Qiang Liu, Zhen-Rong Huang, Lingling Wang, Lin Wang, Wei-Da Hu and Xiaoshuang Chen, Graphene-based terahertz tunable plasmonic directional coupler (pdf), Applied Physics Letters, 105, 081903 (2014).

2013

17. W. D. Hu*, X. S. Chen, Z. H. Ye, A. L. Feng, F. Yin, B. Zhang, L. Liao, and W. Lu, Dependence of ion-implant-induced LBIC novel characteristic on excitation intensity for Long-wavelength HgCdTe-based Photovoltaic Infrared Detector Pixel Arrays (pdf), IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 19, 4100107 (2013). ESI Highly Cited Paper

16. Nan Guo, Wei-Da Hu*, Xiao-Shuang Chen, Lin Wang, and Wei Lu, Enhanced plasmonic resonant excitation in a grating gated field-effect transistor with supplemental gates (pdf), Optics Express, 21, 1606-1614 (2013).

15. Lin Wang, Xiaoshuang Chen*, Weida Hu*, Anqi Yu and Wei Lu, The resonant tunability, enhancement, and damping of plasma waves in the two-dimensional electron gas plasmonic crystals at terahertz frequencies (pdf), Applied Physics Letters, 102, 243507 (2013).

14. Lin Wang, Xiao-Shuang Chen*, Wei-Da Hu*, and Wei Lu, Spectrum Analysis of 2-D Plasmon in GaN-Based High Electron Mobility Transistors (pdf), IEEE Journal of Selected Topics In Quantum Electronics, 19, 8400507 (2013).

13. Lin Wang, Xiaoshuang Chen*, Weida Hu*, Anqi Yu, Shaowei Wang, and Wei Lu, The absorption tunability and enhanced electromagnetic coupling of terahertz-plasmons in grating-gate AlN/GaN plasmonic device (pdf), Optics Express,  21, 10821–10830 (2013).

12. Guanhai Li, Xiaoshuang Chen, Bo Ni, Oupeng Li, Lujun Huang, Yuan Jiang, Weida Hu, and Wei Lu, Fractal H-shaped plasmonic nanocavity (pdf), Nanotechnology, 24, 205702 (2013).

11. Xingqiang Liu, Chunlan Wang, Xiangheng Xiao, Jingli Wang, ShishangGuo, Changzhong Jiang, Woo jong Yu, Weida Hu, Jinchai Li, Lei Liao, High Mobility Amorphous InGaZnO Thin Film Transistor with Single Wall Carbon Nanotubes Enhanced-current Path  (pdf), Applied Physics Letters, 103, 223108 (2013).

2012 and before

10. W. D. Hu*, X. S. Chen, Z. H. Ye, Y. G. Chen, F. Yin, B. Zhang, and W. Lu, Polarity Inversion and Coupling of Laser Beam Induced Current in As-doped Long-wavelength HgCdTe Infrared Detector Pixel Arrays: Experiment and Simulation (pdf), Applied Physics Letters, 101, 181108 (2012).

9. Lin Wang, Weida Hu*, Jun Wang, Xiaodong Wang, Shaowei Wang, Xiaoshuang Chen*, and Wei Lu, Plasmon resonant excitation in grating-gated AlN barrier transistors at terahertz frequency (pdf), Applied Physics Letters, 100, 123501 (2012).

8. Hui Xia, Zhen-Yu Lu, Tian-Xin Li, Patrick Parkinson, Zhi-Ming Liao, Fu-Hao Liu, Wei Lu, Wei-Da Hu, Ping-Ping Chen, Hong-Yi Xu, Jin Zou, Chennupati Jagadish, Distinct Photocurrent Response of Individual GaAs Nanowires Induced by n-Type Doping (pdf), ACS Nano, 6, 6005-6013(2012).

7. Xiaodong Wang, Weida Hu*, Xiaoshuang Chen*, and Wei Lu*, The study of self-heating and hot-electron effects for AlGaN/GaN double-channel high-electron-mobility-transistors (pdf), IEEE Transactions on Electron Devices, 59, 1393-1401 (2012).  ESI Highly Cited Paper

6. W. D. Hu*, X. S. Chen, Z. H. Ye, W. Lu, A hybrid surface passivation on HgCdTe long wave infrared detector with in-situ CdTe deposition and high-density Hydrogen plasma modification (pdf), Applied Physics Letters, 99, 091101 (2011).

5. Jun Wang, Xiao-Shuang Chen*, Wei-Da Hu*, Lin Wang, Wei Lu, Faqiang Xu, Jun Zhao, Yanli Shi, Rongbin Ji, Amorphous HgCdTe infrared photoconductive detector with high detectivity above 200 K (pdf), Applied Physics Letters, 99, 113508 (2011).

4. Lin Wang, Xiao-Shuang Chen*, Wei-Da Hu*, Jun Wang, Jian Wang, Xiao-Dong Wang and Wei Lu, The plasmonic resonant absorption in GaN double-channel high electron mobility transistors (pdf), Applied Physics Letters, 99, 063502 (2011).

3. Yin H, Li TX, Hu WD, Wang WJ, Lin L, Chen X. S., Lu W. Non-equilibrium carrier distribution in semiconductor photodetectors: Surface leakage channel under illumination (pdf), Applied Physics Letters, 96, 263508 (2010).

2. Yin H, Li TX, Wang WJ, Hu WD, Lin L, Lu W. Scanning capacitance microscopy investigation on InGaAs/InP avalanche photodiode structures: Light-induced polarity reversal (pdf), Applied Physics Letters, 95,093506 (2009).

1. W. D. Hu, X. S. Chen, Z. J. Quan, C. S. Xia, W. Lu, Demonstration and dynamic analysis of trapping of hot electron at gate edges model for current collapse and gate lag in GaN-based high-electron-mobility-transistor including self-heating effect (pdf), Applied Physics Letters, 89, 243501 (2006).

Scholars

Recently Visited

Similar Subject

Same institution

Similar Interests