Lunchtime Talks

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden

Lunchtime talks是由西双版纳热带植物园举办的集学术、生活、文化等主题的思想交流沙龙。

Lunchtime Talk题    :       云南喀斯特之旅

讲人:    鲁建美 (XTBG

时   间:     12:10-12:40, 2018年12月12日,星期四

地   点:     科研中心餐厅二楼

主   办:     综合保护中心科技外事处欢迎大家参加!


更新于:2018-12-12 16:56      累计访问量:12222

相关学者

最近来访

相同研究领域

同一单位

相同研究兴趣