→ Journal

Journal Articles (*corresponding author)

 1. Yi Du, Abish Malik, Lianke Zhou, Yuanchun Zhou, A Correlation Visual Analytics System for Air Quality. Chinese Journal of Electronics,2018. (SCI)(Accepted)

 2. Pengfei Wang, Guannan Liu, Yanjie Fu, Haoyi Xiong, Yuanchun Zhou, Jianhui Li. Spotting Trip Purposes from Taxi Trajectories: A General Probabilistic Model. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology,2018, 9(3): 29:1-29:26. (SCI)

 3. Pengfei Wang,Wenjuan Cui, Ruijun Wang, Jianhui Li, Yuanchun Zhou. A MatrixFactorization Based Flight Destination Recommendation System. Information Sciences,2017.(SCI)(Accepted)

 4. Yi Du, Lei Ren, Yuanchun Zhou, Jianhui Li, Feng Tian, Guozhong Dai. Banded Choropleth Map. Personal and Ubiquitous Computing,2018,22(3): 503-510 (SCI)

 5. Wenjuan Cui,Pengfei Wang, Yi Du,Xin Chen,Danhuai Guo,Jianhui Li,Yuanchun Zhou*,An algorithm for event detection based on social media data. Neurocomputing, 2017, 254: 53-58 (SCI)

 6. Di Du, Cuixia Ma, Chao Wu, Xiaowei Xu, Yike Guo, Yuanchun Zhou,Jianhui Li*. A Visual Analytics System for Station-based Air Quality Data. Sensors 2017, 17(1), 30; doi: 10.3390/s17010030 SCI, IF:2.033

 7. Yuanchun Zhou, Yang Zhang, Yong Ge, Zhenghua Xue, Yanjie Fu, Danhuai Guo, Jing Shao, Tiangang Zhu, Xuezhi Wang, Jianhui Li*. An Efficient Data Processing Framework for Mining the Massive Trajectory of Moving Objects.  Computer, Environment and Urban Systems, 2017, 61:129-140(SCI, IF 1.502)

 8. Zhao Jianghua, Mu Shuting, Wang Xuezhi, Lin Qinghui, Zhang Xi, Zhou Yuanchun*. Crowdsourcing-Based Scientific Data Processing. Journal of Computer Research and Development, 2017, 54(2): 284-294.

    --赵江华,穆舒婷,王学志,林青慧,张兮,周园春*. 科学数据众包处理研究[J]. 计算机研究与发展, 2017, 54(2): 284-294.

 9. Zhen Meng, Hui Dong, Jianhui Li, Zhiduan Chen, Yuanchun Zhou, Xuezhi Wang and ShouzhouZhang (2015). Darwintree: A Molecular Data Analysis and ApplicationEnvironment for Phylogenetic Study. Data Science Journal, 14: 10, pp.1-10, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/dsj-2015-010

 10. Danhuai Guo, Ziqi Zhao, Wei Xu, Jinsong Lan, Tao Zhang, Shuguang Liu, Jianhui Li and Yuanchun Zhou (2015). How to Find a Comfortable Bus Route - TowardsPersonalized Information Recommendation Services. Data Science Journal,14: 14, pp. 1-11, DOI: http://dx.doi.org/10.5334/dsj-2015-014

 11. Yuanchun Zhou, Yang Zhang, Yong Ge, Zhenghua Xue, Yanjie Fu, Danhuai Guo, Jing Shao, Tiangang Zhu, Xuezhi Wang, Jianhui Li*. "An Efficient Data Processing Framework for Mining the Massive Trajectory of Moving Objects".  Computer, Environment and Urban Systems, 2015(SCI, IF 1.502)

 12. Wang Xuezhi*, Zhao Jianghua, Zhou Yuanchun, Li Jianhui. "The Geospatial Data Cloud: An Implementation of Applying Cloud Computing in Geosciences".Data Science Journal, 2015, 13: 254-264

 13. Yuanchun Zhou, Mingjie Tang, Weike Pan,Jinyan Li, Weihang Wang, Jing Shao, Liang Wu, Jianhui Li*, Qiang Yang and Baoping Yan. "Bird Flu Outbreak Predictionvia Satellite Tracking". IEEE Intelligent Systems, 2014,29(4):10-17(SCI, IF 2.154),

 14. Du Yi, Guo Danhuai, Zhou Yuanchun, Li Jianhui. A Data Processing and Visualization Platform for Large-Scale Spation-Temporal Data. Journal of Computer Research and Development, 2014, 51(suppl.):10-17

  1. 杜一,郭旦怀,周园春,黎建辉. 一种大规模时空数据处理与可视化平台. 计算机研究与发展,2014,51(增刊):10-17

 15. Danhuai Guo, Jianhui Li*, H Cao, Yuanchun Zhou. A collaborativelarge spatio-temporal data visual analytics architecture for emergence response.2014 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 18 012129

 16. Danhuai Guo,Hang Zhou,Yan Zou,Wenwu Yin*,Hongjie Yu,Yali Si,Jianhui Li,Yuanchun Zhou,Xiaoyan Zhou,Ricardo J. Soares. Magalh?es. "Geographical Analysis of the Distribution and Spread of Human Rabies in China from 2005 to 2011". PLoS ONE 2013(8): e72352. doi:10.1371/journal.pone.0072352(SCI,2012年的IF:3.73)

 17. Yuwei WANG, Yuanchun ZHOU*, Ying LIU, Ze LUO, Danhuai GUO, Jing SHAO, Fei TAN,Liang WU , Jianhui LI , Baoping YAN."A grid-based clustering algorithm for wild bird distribution".Frontiers of Computer Science(SCIE, IF 0.226), , 7(4):475-485

 18. Yanui Li, Jianui Li, Xin Song, Kai Feng, Yuanchun Zhou. "Predicting Aging-Genes in Drosophila Melanogaster by Integrating Network Topological Features and Functional Categories". International Journal of Knowledge Discovery in Bioinformatics, 2012, 3(2): 16-26

 19. Mingjie Tang, Yuanchun Zhou*, Jinyan Li, WeihangWang,Peng Cui,Yuanseng Hou, Ze Luo, Jianhui Li, Fuming Lei, Baoping Yan. "Exploring the Wild Birds’ Migration Data forthe Disease Spread Study of H5N1: A Clustering and Association Approach". Knowledge and Information Systems: An International Journal (KAIS) (SCI, IF 2.221), 2011,5, pp227–251

 20. Peng Cui, YuanSheng Hou,MingJie Tang, Haiting Zhang, Yuanchun Zhou, Zuohua Yin ,Shan Guo , Zhi Xing ,Yubang He , Diann J. Prosser , John Y. Takekawa , Baoping Yan , Fumin Lei. " Movementpatterns of Bar-headed Geese Anser indicus during breeding and post-breedingperiods at Qinghai Lake, China". Journal OF Ornithology(SCI, IF:1.476), 2011,1,pp83-92

 21. Prosser DJ, Cui P, Takekawa JY,Tang MJ, Hou YS, Collins BM, Yan BP, Hill NJ, Li TX, Li YD, Lei FM, Guo S, XingZ, He YB, Zhou YC, Douglas DC, Perry WM, Newman SH. "Wild Bird Migration across the Qinghai-Tibetan Plateau: A TransmissionRoute for Highly Pathogenic H5N1". PLoS One (SCI,IF:4.351), 2011,3

 22. Lu Weizhong, Zhou Yuanchun, LiuLei, Yan Baoping. An IDA-based parallelstorage scheme in the Scientific Data Grid. Data Science Journal(EI), 2010,5,pp 29-41

 23. Weizhong Lu, Yuanchun Zhou, Kaichao Wu, Baoping Yan. "Hierarchical data replication and servicemonitoring in scientific data grid". Data Science Journal(EI),2009,8,pp113~124

 24. Zhou Yuanchun, Xiao Yun, WuKaichao, Yan Baoping. "A Scalable Frameworkand Prototype for CAS e-Science". Data Science Journal(EI), 2007(6),pp385~392

 25. LI Jianhui, LAN Jinsong, SHEN Zhihong, Teng Changyan, Zhou Yuanchun*. PageRankalgorithm for scientific data ranking. Journal of Frontiers of Computer Scienceand Technology, 2013, 7(6): 494-504. (Written in Chinese, abstract in English)

 26. MengZhen, Li Jianhui, Zhou Yuanchun, Dong Hui, Hu Lianglin, Chen Zhiduan, ZhangShouzhou.A Solution for Gene Sequence Data Quality Control[J]. e-Science Technology & Application,2012,V3(2): 25-34 (Written in Chinese, abstract in English)

 27. WU Nan, HE Honglin, ZHANG Li, REN Xiaoli, ZHOU Yuanchun, YU Guirui, Wang Xiaofeng.Designing and Implementing an Online Carbon Cycle Model Service Platform Basedon OGC Web Processing Service. Journal of Geo-Information Science, 2012,V14(3):320-326 (in Chinsese)

 28. He Honglin, Zhang Li, Li Jianhui, Zhou Yuanchun, Ren Xiaoli, Yu Guirui. E-Sciencesystem for carbon budget integration research of Chinese terrestrial ecosystem. Advances in Earth Science, 2012, 27(2): 246-254(Written in Chinese, abstract in English)

 29. LI Jianhui, LIU Yong, WANG Weihua, ZHOU Yuanchun, XUE Xingya. LC-MS compoundsidentification under MapReduce. Journal of Frontiers of Computer Science and Technology, 2011, 5(12): 1094-1104(Written in Chinese, abstract in English)

 30. Lv Weizhong, Kang Hongxun, Zhou Yuanchun, Li Jianhui, Yan Baoping. High Efficient Distributed Storage Scheme inData Grid. Computer Engineering, 2011,3(5):38-40 (Written in Chinese, abstract in English)

 31. Liu Qi, Meng Zhen, Liu Yong, Dong Hui, Lin Xiaoguang, Gao Yanping, Zhou Yuanchun,Li Jianhui. Data Cleaning and QualityControl Scheme Based on BLAST. Computer Engineering, 2011,2(4):73-75 (Written in Chinese, abstract in English)

 32. Meng Zhen, Chen Zhiduan, Li Jianhui, Liu Hongmei, He Xing, Lin Xiaoguang, Zhang Shouzhou, Li Yong, Hu Lianglin, Zhou Yuanchun. Construction of Work Platform Construction for Phylogenetic AnalysisResearch of Land Plants. Computer Engineering, 2010,10(20): 272-275(Written in Chinese, abstract in English)

 33. Lin Xiaoguang, Zhou Yuanchun, Li Jianhui. Researchand Implementation of a Scientific Workflow Structure Based on the Assembly ofComponents. Microelectronice & Computer, 2009, 26(6):40~46 (Written in Chinese, abstract in English)

 34. Wu Kaichao, Shen Zhihong, Zhou Yuanchun, Yan Baoping. Hierarchy model of accesscontrol in information system. Computer Engineering and Design.2009,30(1):22~24(Written in Chinese,abstract in English)

 35. Wu Kaichao, Shen Zhihong, Zhou Yuanchun, Yan Baoping. Research of Aggregation Model for Access Control. Microelectronice& Computer, 2009, 26(1):126~129(Written in Chinese,abstract in English)

 36. Wu Kaichao, Zhou Yuanchun, Shen Zhihong, Yan Baoping. Model Extension of ReferenceMonitor Based on Access History. Microelectronice & Computer,2008,25(8):8~12 (Written in Chinese,abstract in English)

 37. Tong Qiang, Zhou Yuanchun, Wu Kaichao, Yan Baoping. A Method for Mining QuantitativeAssociation Rules. Computer Engineering, 2007, 33(6):59~61(Written in Chinese,abstract in English)

 38. Tong Qiang, Zhou Yuanchun, Wu Kaichao, Yan Baoping, Filter Based Web Access PatternMining. Computer Engineering, 2007, 33(10):34~35(Written in Chinese,abstract in English)

 39. Wu Kaichao, Li Jiasheng, Xiao Yun, Zhou Yuanchun, Yan Baoping. An Event-Drivenbased Asynchronous Message Pass Model for Scientific Data Grid. Computer Engineering,2007,33(15):76~78(Written in Chinese,abstract in English)

 40. Zhou Yuanchun, Tong Qiang, Wu Kaichao, Yan Baoping. Research progress of genetic programming schema theorems. Computer Engineering (EI) , 2006,32(3):1~4 (Written in Chinese,abstract in English)

 41. ZhouYuanchun, Wu Kaichao, Tong Qiang, Yan Baoping. Research on Data Access Middleware in Scientific Data Gird. Microelectronice& Computer, 2006,23(11):44~46(Written in Chinese, abstract in English)

 42. Zhou Yuanchun, Tong Qiang, Wu Kaichao, Yan Baoping. Research on Distributed Query Processing Architecture in ScientificData Grid. Microelectronice & Computer, 2006,23(1):45~47 (Written in Chinese,abstract in English)

 43. Tong Qiang, Zhou Yuanchun, Yan Baoping. Association Rule Mining Algorithms. Microelectronice & Computer, 2005,22(6):68~72(Written in Chinese,abstract in English)

 44. Zhou Yuanchun, Yan Baoping, Tong Qiang. The Research of Automatic Modeling Based on Improved Genetic Programming.Journal of Tongji University(Natural Science), 2004, 32(10): 135~138(Written in Chinese,abstract in English)

Scholars

Recently Visited

Similar Subject

Same institution

Similar Interests